Top 8 Finance Influencer

भारत के  Top 8 Finance  Influencer  जिनका लोहा दुनिया मानती है 

Sharan Hegde.

 Raj Shamani.

Neha Nagar.

Ankur Warikoo.

Rachana Phadke Ranade.

Shreya Kapoor.

Anushka Rathod.

Pranjal Kamra.